Reklam
  • Reklam

TÜRKELİ BELEDİYESİ 51131 LİTRE MOTORİN, 2478 LİTRE BENZİN VE 143 LİTRE MADENİ YAĞ İLANI

Tarih: 06.02.2020

51131 LİTRE MOTORİN, 2478 LİTRE BENZİN VE 143 LİTRE MADENİ YAĞ

TÜRKELİ BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

51131 Litre motorin, 2478 Litre Benzin ve 143 Litre Madeni yağ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/63688

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

GÜZELYURT MAHALLESI CAMI SOKAK 4 57900 TÜRKELİ/SİNOP

b) Telefon ve faks numarası

:

3686712217 - 3686713666

c) Elektronik Posta Adresi

:

[email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

51131 litre Motorin, 2478 Litre Benzin ve 143 Litre Madeni yağ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Türkeli İlçe sınırları içerisinde Bayi Akaryakıt istasyon pompa başında ihtiyaç kadar araçlara teslim

c) Teslim tarihleri

:

Hizmet araçlarının ihtiyaçları kadar akaryakıt veresiye fişi karşılığında yüklenici istasyonu pompa başında idare araçları deposuna teslim edilecektir


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

TÜRKELİ BELEDİYESİ ANA HİZMET BİNASI Güzelyurt Mahallesi Cami Sokak No:6 TÜRKELİ/SİNOP

b) Tarihi ve saati

:

26.02.2020 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1-İstekli bir " Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi" ise; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluşdan verilmiş " Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi.

2-İstekliye Enerşi Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik Yapmak üzere verilmiş olan İstasyonlu Bayilik Belgesi.

3-İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili belediye başkanlığından alınmış olan İşyeri Açma ve İzin Belgesi.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TÜRKELİ BELEDİYESİ AKARYAKIT ALIM İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.