Reklam
  • Reklam

TÜRKELİ BELEDİYESİ DOZER, GREYDER VE JEEP AÇIK ARTIRMA İHALESİ

Tarih: 06.02.2020

İHALE İLANIDIR

TÜRKELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYRULUR.

Madde 1- Belediyemiz Tüzel Kişiliğine Ait Belediyemiz hizmet araçları;

1.1- Çekme belgeli Caterpiller marka D7G 1986 model Dozer                  

1.2- Çekme belgeli Chanpiyon marka 1979 model Greyder                      

1.3- Ssangyong marka Rexton L 4X4 2014  Model Jeep                               

 satış ihalesi işi  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif (açık artırma) usulü ile İhale edilecektir.

Madde2-  İDARENİN:

Adı :  TÜRKELİ BELEDİYESİ

Adresi : Güzelyurt Mahallesi Cami Sokak No:4 Türkeli-Sinop

Telefon : 03686712217

Faks : 03686713666

E-posta Adresi : [email protected]

Madde 4- Türkeli Belediyesi tüzel kişiliğine ait hizmet araçları ihalesi. 19.02.2020 Tarihinde Çarşamba Günü Saat 15: 00 de Belediye Ana Hizmet Binası Toplantı salonunda İhale Komisyonu olan Belediye Encümeni marifeti ile yapılacaktır.

Madde 3- Hizmet araçları KDV Dahil muammen bedelleri:

                                                                                                               Muammen Bedeli:

                                                                                                                  …………………

1-Çekme belgeli Caterpiller marka D7G 1986 model Dozer                     = 24.000,00 TL

2-Çekme belgeli Chanpiyon marka 1979 model Greyder                         = 24.667,00 TL 

3-Ssangyong marka Rexton L 4X4 2014  Model Jeep                             = 71.667,00 TL

Madde 4- Geçici Teminatlar:                                                                    

1-Çekme belgeli Caterpiller marka D7G 1986 model Dozer                     =    720,00 krş

2-Çekme belgeli Chanpiyon marka 1979 model Greyder                         =    740,01 krş 

3-Ssangyong marka Rexton L 4X4 2014  Model Jeep                             = 2.150,01 krş

Madde 5-   İhaleye katılacak iştirakçiler, ihale dokümanı ve eklerini Türkeli Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz görebilir ve 100,00.-TL(YÜZ.-TL) karşılığında ihale dokümanını satın alabilirler. İhaleye katılacak olan istekliler her araç için ayrı ayrı ihale dökümanı lacaklardır. İhaleye katılacakların ihale dokümanı almaları zorunludur.

Madde 4- İhaleye Katılacaklardan İstenilen Belgeler:

b-Gerçek Kişiler için Kimlik Fotokopisi İle Birlikte Nüfus Kayıt Örneği

c-Gerçek Kişiler İçin İkametgâh İlmuhaberi

d-Geçici Teminatı Yatırdığına Dair Makbuz veya Teminat Mektubu

e-Şartname(İhale dökümanı) Alındı Belgesi

f-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi

g-Vekil ise noter onaylı vekaletname

h-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belge, ihaleye katılacaklar için yetki belgesi ve noterden tasdikli imza sirküleri

ı-Ortak katılım halinde ortaklık beyannamesi

İstekliler ihale saatine kadar istenilen belgeleri idareye bizzat sunmak zorundadır. Sunulan belgeler dosya alındı karşılığı sıra numarası ile teslim alınacaktır. Postayla gönderilen belgeler kabul edilmeyecektir.

İlanen Duyurulur.

Veysel ŞAHİN

Belediye Başkanı