Reklam
  • Reklam

TÜRKELİ DEVLET HASTANESİ AKARYAKIT ALIM İLANI

Tarih: 06.12.2017

2018 YILI AMBULANSLAR İÇİN 20,000 LT EURO DİZEL,JENERATÖR İÇİN 2,500 LT MOTORİN,60 LT 5/30 MOTOR YAĞI VE ASM,TSM,112 ACİL HİZMETLERİ İÇİN 4,000 LT EURO DİZEL ALIMI

DEVLET HASTANESİ - SAĞLIK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

2018 yılı Ambulanslar için 20,000 LT Euro Dizel,Jeneratör için 2,500 LT motorin,60 LT 5/30 motor yağı ve ASM,TSM,112 Acil Hizmetleri için 4,000 LT Euro Dizel alımım alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2017/619718

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

TÜMERKAN MAHALLESI TEVFIK ÖZCAN SOKAK 10 57900 GÜZELYURT TÜRKELİ/SİNOP

b) Telefon ve faks numarası

:

3686714300 - 3686713800

c) Elektronik Posta Adresi

:

[email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Hastanemiz Ambulanslar için 20.000 LT Euro Dize Motorinl,Jeneratör için 2.500 LT motorin,Madeni Yağ 5/30 60 LT ve ASM.TSM.112 Acil hizmetleri için 4.000 LT Euro Dizel Motorin (Diğer) alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Türkeli Devlet Hastanesi ile Türkeli TSM, 112 , ASM ve İlçe Sağlık Müdürlüğü Hizmet Araçları, Resmi Araçlar, Ambulanslar için fiş karşılığı ve taşıt Tanıma Sistemi ile araçlara konacaktır, Jeneratöre ise Mesai saatleri içerisinde bizzat gelinerek jeneratörün deposuna konulacaktır

c) Teslim tarihi

:

Hastanemizin Ambulansları için alınacak olan 20.000 LT Euro Dizel ambulansların ihtiyacı oldukça ihaleyi alan firmadan depoları na fiş karşılığı veya ATC marifeti ile peyder pey teslim edilecektir,Jeneratör için alınan 2.500 litre motorin (diğer) ihtiyaç olduğunda mesai saatleri içerisinde jeneratörün deposuna konacak,ASM.TSM ve 112 acil hizmetleri için ihalesi yapılan 4.000 Euro dizel ASM.TSM.112 acil hizmetleri için ihtiyaç olduğunda araçların depolarına fiş karşılığı veya ATC marifeti ile peyder pey teslim edilecektir .


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Türkeli Devlet Hastanesi Uzm.Dr Cüneyt YÜKSEKBAŞ Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

13.12.2017 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1-EPDK tarafından verilen iş bitimine kadar devam eden Bayilik belgesi(lisansı)


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

Bayilik lisansı


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Türekli Devlet Hastanesi Satın alma birimi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Türkeli Devlet Hastanesi Satın alma birimi Güzelyurt Mah Tevfik Özcan Sok No:10 Türkeli Sinop adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Ambulanslar için 20.000 LT Euro Dizel Jeneratör için :2.500 LT motorin (Diğer motor yağı:5/30 60 LT ASM.TSM ve 112 acil hizmetleri için: 4.000 LT