Reklam
  • Reklam

TÜRKELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI KIŞLIK 7000 KCAL/KG 50 TON TORBALANMIŞ TAŞ KÖMÜRÜ(PORTAKAL KÖMÜR) ALIM İŞİ

Tarih: 07.07.2020

TÜRKELİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI KIŞLIK 7000 KCAL/KG 50 TON TORBALANMIŞ TAŞ KÖMÜRÜ (PORTAKAL KÖMÜR) ALIM İŞİ
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ- TÜRKELİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü Hizmet Binası Kışlık 7000 Kcal/kg 50 Ton Torbalanmış Taş Kömürü(Portakal kömür) Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    :    2020/350795       
1-İdarenin       
a) Adı    :    ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ- TÜRKELİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ       
b) Adresi    :    Gemiyani Mah. Cumhuriyet Cad. No: 41 57900 TÜRKELİ/SİNOP       
c) Telefon ve faks numarası    :    3686712104 - 3686712182       
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/     
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı    :    Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü Hizmet Binası Kışlık 7000 Kcal/kg 50 Ton Torbalanmış Taş Kömürü(Portakal kömür) Alım İşi       
b) Niteliği, türü ve miktarı    :    50 Ton Torbalanmış Taş Kömürü(Portakal kömür) Alım İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.       
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer    :    Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü Hizmet Binası Kazan Dairesi       
ç) Süresi/teslim tarihi    :    Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde       
d) İşe başlama tarihi    :    5     
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati    :    17.07.2020 - 10:00       
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)    :    Türkeli Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odası     
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1- Kömür Analiz Raporu
2- Katı Yakıt Satıcı Belgesi;
Katı Yakıt Satıcı Belgesi almamış olanlar
- İthalatçı firmalar için Çevre ve Şehirçilik Bakanlığından alınmış Kontrol Belgesi
- Üretici için Uygunluk İzin Belgesi (üretici tarafından onaylı fotokopi),
- Satıcılar için de herhangi bir ilden alınmış Katı Yakıt Satıcısı Belgesi (Satıcısı tarafından onaylı fotokopi),
- Ayrıca İthalatçı ve Üreticiler için  Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden alınmış Katı Yakıt Satış İzin Belgesi

-Dağıtıcı firmalar için Dağıtıçı Belgesi
3-Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerinden alınmış uygunluk belgesi veya İthalatçı firma ise Çevre Şehirçilik Bakanlığından alınmış Kontrol Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:       
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.       
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:       
4.3.1.       
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:       
Verilecek taş kömürüne ait analiz raporları teklif ile birlikte sunulacaktır.       
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:       
Yüklenici taahhüt ettiği taşkömürüne ait analiz raporlarını komisyona sunacaktır.     
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.